GENERALFORSAMLING 2019: Dagsorden og forslag til vedtægtsændringer

Yngre Danske Kirurgers årlige generalforsamling afholdes som vanligt i forlængelse af årsmødets faglige dagsprogram d. 27. april 2019. 

Herunder kan ses dagsorden inkl. forslag til vedtægtsændringer. Disse er foreslået af formand A. Bohm, og begrundelse kan læses herunder. 


Dagsorden

Dagsorden for Ordinær Generalforsamling 27.04.2019

 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslår Mari Øines.
 2. Beretning fra formanden. ved Aske Bohm
 3. Bekræftelse af repræsentanter i andre foreningers bestyrelser, repræsentantskaber m.m. ved Aske Bohm
 4. Behandling af indkomne forslag. Forslag til vedtægtsændring af paragraf 5 stk. 5 ved Aske Bohm.

  Fra: ” Bestyrelsen kan nedsætte udvalg vedrørende enkelte grenspecialer og andre udvalg til rådgivning af bestyrelsen inden for særlige områder. Repræsentanterne i fagudvalgene vælges for 2 år. Genvalg kan kun ske én gang for to på hinanden følgende valgperioder.

  Til: ”Bestyrelsen kan nedsætte udvalg vedrørende enkelte grenspecialer og andre udvalg til rådgivning af bestyrelsen inden for særlige områder. Repræsentanterne i fagudvalgene vælges for 3 år. Genvalg kan kun ske én gang for to på hinanden følgende valgperioder.

   Begrundelse for vedtægtsændring: Medlemmer i fagudvalgene sidder for tre år ad gangen. Nogle fagudvalg har kun 1-2 møder årligt. En valgperiode på to år vil derfor medføre en meget kort effektiv tid i et udvalg. Bestyrelsen foreslår derfor at udvide valgperioden for YDK repræsentanter fra to til tre år for at være i tråd med øvrige medlemmer. 

 5. Valg af formand udgår. Først valg til dette i 2020.
 6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.
 7. Valg af  2 suppleanter for 1 år. 
 8. Valg af revisor og suppleant. Begge for 2 år. 
 9. Aflæggelse af revideret regnskab ved kasserer Louise Lerche Pontoppidan
 10. Budgetfremlæggelse og ontingentfastsættelse ved kasserer Louise Lerche Pontoppidan.
  YDK bestyrelse foreslår at kontingentet i 2019 fastholdes på 350 DKK . 
 11. Eventuelt. 

For at undgå en urafstemning minder vi om, at hvert medlem kan medbringe skriftlige fuldmagter fra max 5 gyldige YDK medlemmer. Fuldmagterne skal godkendes ved generalforsamlingens start.
Fuldmagtsblanketten kan downloades på her, eller på hjemmesiden

Generalforsamlingen ligger i forlængelse af Årsmødet. Deltagelse i Generalforsamlingen er gratis Deltagelse i Årsmødet koster 350,- inkl. fuld forplejning, middag og fri blød bar. 
For program og venue etc. kan man se nærmere her

TILMELDING SENEST 1. april ved betaling enten på mobile pay 76556 eller ved 
Bankoverførsel til: reg: 6771 #6281849

Transportomkostninger i forbindelse med årsmøde/generalforsamling dækkes af YDK. Bilag og formular findes på www.ydk.nu. Originalt transportbilag gemmes,
Vi ser frem til at se så mange medlemmer som muligt til et godt arrangement

Bestyrelsen i YDK