YDK’S HISTORIE

Der løber en rød tråd igennem foreningens 20-årige arbejde. Drivkraften er ønsket om at forbedre den danske uddannelse af kirurger og arbejdsforholdene for yngre kirurger for i sidste ende at nå det endelige mål. En optimal patientbehandling.

At gennemgå sin forenings historie er en spændende, men også til tider skræmmende oplevelse. Spændende fordi, der over årene i YDK regi er tænkt mange rigtige og levedygtige tanker om den kirurgiske uddannelse og skræmmende, fordi man ser at historien bider sig selv i halen, og at de problemer vi slås med, som uddannelsessøgende kirurger i dag, er gennemgående temaer for arbejdet i YDK igennem foreningens 20-årige eksistens.

YDK så dagens lys i 1990, som en reaktion på stigende kritik af den danske kirurgiske uddannelse.

I 1981 havde amtsrådsforeningen i et overenskomstmæssigt snuptag udryddet den massive arbejdsløshed blandt læger ved indførelse af den 37-timers arbejdsuger. Det blev af mange vurderet som undergravende for den lægelige uddannelse, der langt hen af vejen består af mesterlære. Med tvungen afspadsering, ferie og kursusaktivitet, blev den effektive tilstedeværelse i dagtid med mulighed for superviseret oplæring reduceret til omtrent 18 timer/ugentligt. Det vakte opsigt i herhjemme, men også fra det store Europa lød der kritiske røster.

For at forbedre uddannelsen blev der i 1989 gennemført en uddannelsesreform, med indførelsen af formaliserede uddannelsesprogrammer primært med henblik på at målrette uddannelsens elementer og nedsætte tidsforbruget fra kandidat til specialist. Desuden vedtog man en ændring af afdelingernes stabsstruktur, således at de mange tidsbegrænsede 1.reservelægestillinger blev konverteret til afdelingslæger og vagtbærende overlæger (Iversen-betænkningen). Udviklingen medførte bekymring blandt uddannelsessøgende for mulighed for at opnå slutstilling og en usikkerhed omkring, hvilke vilkår de nye stillingstyper indebar mht. uddannelse, lønforhold og faglige udfordringer. Ud af denne uro voksede behovet for en forening, der samlede de uddannelsessøgende for sammen at kunne trække udviklingen i retning af bedre uddannelse og bedre vilkår, som yngre kirurg.

YDKs fokus var derfor fra starten uddannelse og stillingsfunktioner og udvalg blev oprettet derefter. De første år arbejdede YDK på at belyse den påståede dårlige kvalitet af kirurguddannelsen. Blandt andet foretog man en sammenlignende opgørelse af kursisters operative aktivitet 1979, 1983 og 1990, i samarbejde med PWG (europæisk yngre læge organisation) en opgørelse over forhold for yngre kirurger (tilstedeværelse, operationsdage, kursusaktivitet og generel tilfredshed. Danmark lå i bund på samtlige parametre), en uddannelsesenquete om FASE I(Introlæger) forhold og en opgørelse over antallet af uddannelsessøgende og slutstillinger. Arbejder, der understregede behovet for en kritisk gennemgang af uddannelsen og som blev kommenteret flittigt i dagspressen.

I 1994 afholdtes på Christiansborg en høring om kirurgiuddannelsen, resultatet blev nedsættelse af en ”rejsegruppe”, der skulle klarlægge problemet, og komme med løsningsforslag. YDK blev efter flere henvendelser til SST repræsenteret i gruppen. Resultatet blev ”Kirurgrapporten”, der påpegede flere svagheder i organiseringen af uddannelsen og talrige løsningsforslag på samme. Blandt andet, synliggørelse af uddannelsesforpligtigelse, mere smidig arbejdstilrettelæggelse, øget supervision, efterlevelse af uddannelsesreformens elementer(introduktion, vejledning, uddannelsesprogrammer og evaluering). En direkte konsekvens af rapporten var blandt andet indførelsen af inspektorordningen.

Henover 90’erne og 00’erne udbyggede YDK et omfattende kursusprogram. I dag velanset og kvalificerende ved ansøgning til kursusstilling. I de seneste år har YDK været primus motor i debatten omkring rekruttering til de kirurgiske specialer. Vi har i samarbejde med DKS nedsat et rekrutteringsudvalg, der afholdt en temadag om rekruttering ved DKS årsmøde 2010 og aktuelt arbejder på et seminar for uddannelsesansvarlige overlæger og en hvidbog om emnet.