YDK STRUKTUR

Generalforsamling

Afholdes årligt med deltagelse af alle YDK medlemmer. Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen for en 2-årig periode. I alt 3 bestyrelsespladser er på valg hvert år.

Kritiske revisorer vælges på generalforsamlingen. Vedtægtsændringer besluttes på genralforsamlingen. Foreningens årsregnskab præsenteres og skal godkendes.

Øvrige beslutninger er udelukkende op til den valgte bestyrelse.

Bestyrelsen

Bestyrelsen konstitueres på det først kommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen og skal jvf. vedtægterne som minimum bestå af følgende poster:

 • Næstformand
 • Sekretær
 • Kasserer
 • Webmaster

Der ud over er der to menige bestyrelsemedlemmer + 2 suppleanter. Bestyrelsen vælges for en 2 års periode forskudt af formandsvalget.

Formanden

Formandsposten vælges af genneralforsamlingen for 2 år.

Formanden er foreningens frontfigur og ansigt udadtil. Har ansvar for at holde sig orienteret om uddannelsespolitiske og faglige emner relevante for yngre kirurger.

Står for at uddele opgaver/ansvarsområder. Formanden er som udgangspunkt mødeleder og står for at indkalde til bestyrelsesmøder, herunder at udsende dagsorden.

Dele af formandens opgaver deles frit mellem formand og næstformand.

Bestyrelsens arbejdsopgaver

Bestyrelsens primære arbejdsopgave er, at varetage medlemmernes interesse i henhold til den kirurgiske uddannelse af yngre læger på landsplan. Bestyrelsen afholder bestyrelsesmøder

en gang månedligt. Hvert andet bestyrrelsesmøde er åbent for alle medlemmer. YDK er repræsenteret i de regionale ansættelsesudvalg og står for den generellekontakt og samarbejde

med Dansk kirurgisk selskab . Repræsentanter i de pågældende udvalg udpeges af bestyrrelsen og er som udgangspunkt bestyrelsesmedlemmer. YDK repæsentanter i DKS udvalg vælges af bestyrelsen, men er ikke nødvendigvis bestyrelsesmedlemmer.

YDK repræsentantskaber:

 • DKS bestyrelse
 • DKS Uddannelsesudvalg
 • Regionale ansættelsesudvalg
 • Regionale uddannelsesudvalg
 • DKS fagområder
 • Colo-rektal
 • Esophagus-cardia-ventrikel
 • Børnekirurgi
 • Generel akut kirurgi
 • Mammakirurgi
 • Hepato-pankrea-biliær

Spørgsmål eller forespørgsler til behandling i bestyrelsen fremsende til formand@ydk.nu

YDK er kendetegnet ved en flad foreningsstruktur og afhængig af frivilligt engagement og deltagelse af medlemmerne. Tidligere har YDK´s kerneområde været kursusaktivitet, dette er nu varetaget ved formaliseret undervisning i regionalt regi.

De frivillige i YDK deltager i planlægning og udførelse af temaftener og årsmøde. Der planlægges som udgangpunnkt en temaaften om måneden med variernde tema.

Temaaftenerne er tænkt som primært et socialt event med tilhørende fagligt oplæg.

Årsmødet er årets største arrangement. Her afholdes den ordinære generalforsamling samt etsocialt og fagligt program for medlemmerne. Årsmødet afsluttes med middag og fest.