Warning: file_exists(): open_basedir restriction in effect. File(/template-parts/content/content-page) is not within the allowed path(s): (/var/www/clients/i56097/ydk.nu/web:/var/www/ydk.nu/web:/var/www/clients/i56097/ydk.nu/tmp:/var/www/clients/i56097/ydk.nu/secure_folder:/var/www/i123_scripts) in /var/www/clients/i56097/ydk.nu/web/wp-content/themes/hugo-wp/inc/vendor/colibriwp/themebase/src/View.php on line 55

Kompetencekort 7 til målbeskrivelse kirurgi 2015.

EPA: Kunne varetage en kirurgisk vagt på speciallægeniveau.

Overordnet kompetence

Konkretisering af kompetence

Kompetencevurdering

(Vurderingen skal dække alle 7 roller med anvendelse af de bekrevne redskaber i målbeskrivelsen)

Medicinsk ekspert

Nedenstående kompetencevurderinger vurderes med brug af OSATS, NOTSS, Mini-Cex og 360 graders vurdering.

Dokumentation og fremlæggelse incl. teoretisk baggrund af minimum 3/år forskellige komplicerede patientforløb fordelt bredt med lidelser i: galdeveje, øsophagus, tyndtarm, pancreas, colon og rectum, traumer, nekrotiserende fasciitis, perf. hulorgan, blødende ptt. og ptt. med postoperative komplikationer

Dokumentation af at have modtaget/behandlet minimum 20 traumer.

Dokumentation af deltagelse i behandling og operation for nekrotiserende fasciitis

Dokumentation af minimum 25 kompetencevurderede laparotomier (OSATS + NOTSS)

Dokumentation af minimum 125 (intenderet 25/ år) i løbet af HU forløbet superviserede/selvstændigt udførte procedurer sv.t. større kirurgiske operative/endoskopiske procedurer på akutte patienter (se pkt 1). Dokumenteres med hele patientforløb samt viden om detaljeret gennemgang af kirurgisk anatomi dvs refleksion over patientens samlede forløb ved gennemgang af den fulde journal. (OSATS og Mini-Cex)

Pkt 1- Større operative/endoskopiske procedurer:

ileus, perf. hulorgan, incarc. hernie, tyndtarmsresektion, hemikolektomi, subtotal kolektomi, ileostomi og kolostomi , kompl. cholecystectomi, , diverticulitis, splenektomi, traumelaparotomi, fjernelse af fremmedlegeme i gastrointestinal kanalen samt håndtering af kompliceret gastrointestinal øvre og nedre blødning operativt/ endoskopisk intervention.

Fremlæggelse af minimum en 360 graders evaluering udfyldt af samarbejdspartnere i forbindelse med vagtarbejde samt dokumentation for gennemført feedback

Gennemført kurserne:

 • Fælleskirurgisk kursus – teoretisk/praktisk
 • Den akutte patient
 • Traumatologi
 • Ultralyd
 • Gastroentestinal billeddiagnostik
 • Børnekirurgi
 • Gastrointestinal endoskopi
 • Avanceret åben kirurgi
 • Avanceret laparoskopisk kirurgi

Bedømme komplicerede akutte patienter incl. traumepatienter

Dokumentation af teoretisk viden samt stille operationsindikation for komplicerede akutte patientforløb, herunder

 • I detaljer kunne redegøre for optimal antibiotikabehandling i relation til nedenstående lidelser herunder have kendskab til mikrobiologisk genese og hyperbar ilt –behandling ved nekr. fasciitis.
 • Kunne selvstændigt vurdere radiologiske undersøgelser relateret til nedenstående diagnoser (inkl rtg af thorax, OOA, tyndtarmspassage, colonindhældning, CT)
 • Demonstrere gennemgående kendskab til optimal væske- og smertebehandling af den akutte kirurgiske patient
 • Demonstrere gennemgående kendskab til optimal transfusion
 • Kunne redegøre for damage control samt redegøre for håndtering af retroperitoneale hæmatomer
 • Forestå planlægning og overflyttelse til f.eks. interventionsradiologi, sekundært traumecenter, komplicerede forløb etc

Samt herunder

For følgende sygdomme/lidelser:

 • galdevejslidelser (inkl detaljeret kendskab til håndtering af galdevejskomplikationer)
 • øsophagus-ventrikel lidelser,
 • tyndtarmslidelser,
 • pancreatitis acuta,
 • colonileus
 • diverticulitis
 • anallidelser
 • inflammatorisk tarmsygdom
 • nekrotiserende bløddelsinfektion
 • perf. hulorgan
 • splenektomi inkl antibiotika og immunologisk profylakse
 • postoperative komplikationer
 • blødende ptt.,
 • penetrerende, stumpe og multi-traumer
 • invagination (børn)
 • malrotation

Behandle patienter med akutte kirurgiske sygdomme

Kan kirurgisk behandle akutte ptt. med

 • ileus
 • perf. hulorgan,
 • incarc. hernier
 • tyndtarmslidelser
 • cholecystolithiasis/cholcystitis (laparoskopisk og laparotomi),
 • stomianlæggelse.
 • diverticulitis (laparoskopisk og laparotomi)
 • kompliceret gastrointestinal øvre og nedre blødning (inkl Pringle´s manøvre)
 • iskæmiske tilstande
 • traumer (udføre FAST UL, pakke abdomen/lever)
 • pneumo/hæmothorax (anlæggelse af pleuradræn)
 • fremmedlegemer i gastrointestinalkanalen (inkl børn)
 • postoperative komplikationer
 • Håndtere laparostomi

Kunne vurdere når behandling er udsigtsløs

Inddrage følgende forhold

 • diagnose
 • behandlingsmulighed
 • prognose

co-morbitidet

Kommunikator

Praktisere sikker kirurgi

Kende til optimal anvendelse af suturmaterialer instrumenter, herunder el-apparatur, røntgen-gennemlysning, laparoskopisk, endoskopisk og UL apparatur.

Informere patient og pårørende om livstruende tilstande

Kan informere om bl.a følgende:

 • ileus
 • perf. hulorgan,
 • incarc. hernier
 • tyndtarmslidelser
 • pancreatitis
 • diverticulitis
 • kompl. cholecystectomi,
 • stomianlæggelse.
 • traumer
 • kompliceret gastrointestinal øvre og nedre blødning
 • iskæmiske tilstande
 • postoperative komplikationer

Kunne informere pårørende når kirurgisk behandling ikke er mulig

Kan informere pårørende og evt. patient når der ikke er mulighed for operativ behandling på en sådan måde at de accepterer og forstår beslutningen.

Leder

Være bevidst om at påtage sig lederrollen under en kirurgisk vagt. Udvise ansvar overfor yngre kolleger

Skal påtage sig lederrollen på en sådan måde at operationspersonale, plejepersonale og yngre kolleger opfatter speciallægen som ansvarshavende.

Respektfuldt vejlede yngre kolleger og andre personalegrupper

Professionel

Påtage sig ansvar og faglig ekspertrolle i akutte situationer

F.eks kunne lede et traume team, initiere tvangsbehandling,, håndtere alvorlige situationer med professionel ro

Kompetencekort 8 til målbeskrivelse kirurgi 2015.

EPA: Kunne varetage en stuegang på speciallægeniveau.

Overordnet kompetence

Konkretisering af kompetence

Kompetenceevaluering

Medicinsk ekspert

Dokumentation, refleksion samt teoretisk baggrund for minimum 3/år forskellige komplicerede patientforløb fordelt bredt på komplicerede eller avancerede patientforløb. Fremlægges for og diskuteres med hovedvejleder.

Fremlæggelse af mini-Cex i forbindelse med stuegangsarbejde samt dokumentation af gennemført feedback på evalueringen

Gennemført:

 • Teoretisk fælleskirurgisk kursus
 • Øvre gastrointestinale sygdomme
 • Colo-rektale sygdomme

Bedømme, diagnosticere og behandle komplicerede, postoperative forløb

Kunne varetage behandlingen af ptt. opereret eller behandlet for følgende diagnoser og tilstande. Herunder:

 • planlagt avanceret øvre og nedre kirurgi
 • ileus
 • svær pancreatitis
 • perforeret hulorgan
 • traumer inkl secondary survey
 • komplicerede galdevejslidelser
 • ptt. med postoperative komplikationer, herunder
  • anastomoselækage
  • fascieruptur
  • blødning
  • infektion/sepsis
  • ileus
  • væske- og elektrolytforstyrrelser
  • delirium acutum
  • respirationsinsuffficiens
  • nyresvigt
  • postkirurgiske smerter
  • Koagulopati inkl TEG
  • Ernæring (herunder udregne basalbehov)

Kunne forklare det kirurgiske stressrespons og baggrunden for det accelererede patientforløb og behandle patienter i henhold til dette

Inddrage viden om det kirurgiske stressrespons på det postoperative forløb i stuegangen

Udvise generel medicinsk forståelse for den kirurgiske patient og håndtere perioperativ, medicinsk behandling

Kunne diagnosticere og behandle postoperative komplikationer, der kan relateres til pts. co-morbitidet eller andre medicinske sygdomme, der kan være årsag forlængede postoperative forløb, herunder:

 • tromboembolisk sygdom
 • sepsis/infektion
 • hjertesygdom
 • lungesygdom
 • nyresvigt
 • diabetes mellitus og andre endokrine lidelser (inkl Addison)
 • malabsorption
 • ernærings- og væske-elektrolyt problemer
 • blødersygdom

Kommunikator

Kunne informere patienter og pårørende om komplicerede patientforløb

Er i stand til at informere patienter og evt. pårørende om operative forløb, alvorlig sygdom og mulig død.

Kunne informere patient og pårørende om realistiske prognoser for komplicerede forløb.

Kunne forklare opfølgning efter udskrivelse samt baggrund for henvisning til andre afdelinger

Samarbejder

Samarbejde med personale, kolleger om komplicerede forløb

Jf. medicinsk ekspert, stuegang på speciallægeniveau. Inddrage plejepersonale og yngre læger i den generelle stuegangsfunktion

Leder

Planlægge og lede en stuegang

Sikre at plejepersonale og yngre læger deltager i stuegangen på et fagligt og etisk højt niveau, samt foretager systematisk dokumentation

Supervisere yngre kolleger og sygeplejepersonale

Sikre oplæring af plejepersonale og yngre læger

Professionel

Demonstrere helhedssyn og ansvarsbevidsthed ved stuegang

Påtage sig ansvar for at alle patienters forløb er så optimale og så korrekt dokumenterede som muligt

Kompetencekort 9 til målbeskrivelse kirurgi 2015.

EPA: Kunne endoskopere på speciallægeniveau

Overordnet kompetence

Konkretisering af kompetence

Kompetenceevaluering

Medicinsk ekspert

Dokumentation af minimum 200 koloskopier inklusiv terapeutiske skopier/ 5 år, herunder udførelse af minimum 50 terapeutiske skopier.

Heraf skal 20 være superviserede og kompetencevurderede (OSATS/Mini-Cex)

Dokumentation af minimum 200 gastroskopier inklusiv terapeutiske skopier / 5 år, herunder udførelse af minimum 20 terapeutiske skopier

Gennemført kurset:

 • Gastrointestinal endoskopi

Bedømme indikation for terapeutisk gastroskopi, sigmoideoskopi og koloskopi

Redegøre for indikation for terapeutisk endoskopi vedr. ptt. med flg symptomer:

 • Dyspepsi
 • Hæmatemese
 • Hæmatokesi
 • Dysfagi
 • Anæmi
 • Afførringsændringer
 • Synkestop

Kunne foretage terapeutiske indgreb i forbindelse med gastroskopi, sigmoideoskopi og koloskopi

Kunne foretage følgende terapeutiske indgreb:

 • hæmostaserende indgreb
 • random bioptering
 • polypectomi af simple polypper (<2 cm)
 • under supervision dilatation af benigne stenoser i esophagus.
 • desouflering
 • fjernelse af fremmedlegeme
 • blækmarkering
 • ligering af varicer
 • anlæggelse af PEG sonde

Kommunikator

Kunne informere patienten om forestående endoskopi

Informere om følgende procedurer mht forløb og komplikationer:

 • gastroskopi incl. biopsi
 • sigmoideoskopi
 • koloskopi
 • polypectomi
 • endoskopisk stentanlæggelse
 • ERCP
 • EUL
 • PEG sonde

Kunne informere patient om fund og videre plan.

Informere om fund og videre plan hos ptt med:

 • Esophagitis
 • Ulcus ventriculi/duodeni
 • Polypus coli
 • Mistanke om cancer
 • Choledochussten
 • Stenosis duodeni
 • Stenosis ventriculi
 • Barrett esophagus
 • Hiatus hernie
 • C esophagei
 • C ventriculi
 • C coli

Samarbejder

Kunne samarbejde med personale om endoskopiske procedurer

Leder:

Lede et endoskopisk team

Professionel

Optræde hensynsfuldt og empatisk overfor patienten samt respektere patientens integritet.

Kompetencekort 10 til målbeskrivelse kirurgi 2015.

EPA: Kunne varetage elektive operative procedurer på speciallægeniveau

Overordnet kompetence

Konkretisering af kompetence

Kompetenceevaluering

Medicinsk ekspert

Kompetencevurderingsredskaber: OSATS, NOTSS, 360 graders vurdering.

Dokumentation af minimum 10 kompetencevurderede cholecystektomier (skal inkludere både laparoskopisk og åben operation)

10 inguinal herniotomia og

10 hernia ventralis (umbilicalis)

Dokumenteret selvstændighed vedr. følgende operationstyper:

 • Cholecystectomi

 • Herniotomia inguinalis

Dokumentation af minimum 20 superviserede mammakirurgiske indgreb (f.eks. tumorektomi, lumpektomi, mastektomi)

Dokumentation af minimum 30 gennemførte superviserede kolon (del)operationer

Dokumentation af minimum 20 gennemførte superviserede anale operationer

Dokumentation af udførelse af relevante deloperationer under deltagelse i minimum 20 operationer foretaget på højtspecialiseret afdeling . Herunder dokumentation af at have foretaget Pringle´s manøvre, anlæggelse af gastroenterostomi (GEA),åben cholecystektomi, splenektomi

360 graders evaluering med relevant personale

NOTSS

Gennemført kurserne:

 • Mamma kirurgi
 • Basal laparoskopisk kirurgi
 • Avanceret laparoskopisk kirurgi
 • Avanceret åben kirurgi

Kende komplikationer og komplicerende forhold ved cholecystektomi og hernietomi

Kunne beskrive og genkende anatomiske varianter og komplikationer til:

 • Cholecystectomi (vaskulære og biliære varianter – håndtering af sten i dybe galdeveje)
 • Konvertering fra laparoskopisk il åben
 • hernietomia ingv.
 • herniotomia ventralis

Kunne gennemføre cholecystektomi og hernietomi samt håndtere komplikationer hertil selvstændigt

Operere elektive patienter med diagnosen:

 • cholecystolithiasis
 • hernia ingv, femoralis, ventralis og umbilicalis

Kunne håndtere komplikationer som:

 • blødning
 • tegn på galdevejslæsion
 • læsion på tilhørende organer
 • udføre Pringle´s manøvre

Kunne redegøre for kirurgisk anatomi og udføre deloperationer i forbindelse med mamma, kolon,-, lever-, pancreas- og ventrikelkirurgi

Kunne elektivt operere følgende indgreb:

 • superviseret tumorektomi, lumpectomi, mastektomi
 • eksplorativ laparotomi
 • operativ PEG sonde
 • tarmanastomose
 • stomianlæggelse
 • gastroenteroanastomose
 • superviseret sigmoideumresektion
 • superviseret hemicolektomi
 • superviseret højtspecialiseret øvre kirurgi

Kommunikator

Bruge sikker kirurgi

Jf. kompetencekort 7

Informere anæstesi om forløb og plan perioperativt

Informere om:

 • operationsfund
 • blødning
 • ændring af planlagt procedure
 • potentielle farlige procedure

Samarbejder

Samarbejde konstruktivt med operationspersonale og anæstesi

Benytter operationspersonale og anæstesi således at:

 • teamets samlede kompetencer bruges optimalt
 • indgrebet foregår efter planen
 • at input fra samarbejdspartnere tages med i planer og overvejelser

Leder:

Være leder af et operationsteam

 • Indsamler viden om den samlede situation
 • overvejer muligheder
 • beslutter på baggrund af den samlede analyse
 • formidler dette til teamet
 • gennemføre den tagne beslutning

Professionel

Demonstrere ansvarsbevidsthed

Træder i karakter og tager ansvar for operationen samt tilkalder hjælp i tvivlsspørgsmål

Vejlede yngre kolleger på en konstruktiv måde

Kan supervisere og give feedback på en konstruktiv måde

Kompetencekort 11 til målbeskrivelse kirurgi 2015.

EPA: Kunne varetage et ambulatorium eller en tilsvarende funktion på speciallæge niveau

Overordnet kompetence

Konkretisering af kompetence

Kompetenceevaluering

Medicinsk ekspert

Dokumentation og kompetencevurdering (Mini-Cex) af minimum 3/år komplicerede patientforløb dækkende bredt spektrum af sygdomsforløb.

Fremlæggelse af minimum en 360 graders evaluering udfyldt af samarbejdspartnere fra ambulatorium samt dokumentation af gennemført feedback på evalueringen

Godkendt oplæg og deltagelse til MDT konference.

Gennemført kurserne:

 • Øvre gastrointestinale sygdomme
 • Colo-rektale sygdomme

Kunne igangsætte og følge op på komplicerede/ avancerede patientforløb

Tilrettelægge udredningsprogram og behandling for patienter med diagnoserne:

 • recidiv hernier
 • store abdominale hernier
 • kompliceret galdevejssygdom
 • kroniske abdominale smerter
 • kirurgisk behandlingsindikation samt svær co-morbiditet
 • anale sygdomme
 • cancer i øvre gastrointestinalkanal
 • colon/rectum cancer
 • inflammatorisk tarmsygdom
 • mamma cancer
 • sårkomplikationer
 • non resektable patienter

Kommunikator

Informere patienter og pårørende om elektiv og eller avanceret kirurgi. Herunder inddrage principper for accelereret patientforløb.

Kan informere patienter samt pårørende om diagnoserne og behandling af:

 • recidiv hernier
 • store abdominale hernier
 • kompliceret galdevejssygdom
 • kroniske abdominal smerter
 • kirurgisk behandlingsindikation samt svær co-morbiditet
 • anale sygdomme
 • cancer i øvre gastrointestinalkanal
 • colon/rectum cancer
 • pancreatitis chronica
 • mamma cancer

Informere patienter og pårørende om komplikationer til elektiv og eller avanceret kirurgi

Jf ovenstående

Samarbejder

Samarbejde med plejepersonale så ambulatoriet afvikles som planlagt

Sundhedsfremmer

Informere om KRAM faktorer

Iværksætte relevant anti-trombotisk behandling. Informere om betydningen af rygeophør, vægttab, motion og alkohol

Professionel

 • Udvise professionel adfærd, respektere patientens integritet
 • Supervisere yngre læger i ambulatoriefunktionen

Kompetencekort 12 til målbeskrivelse kirurgi 2015.

EPA: Udviser interesse for den videre udvikling af kirurgi

Overordnet kompetence

Kompetenceevaluering

Akademiker/underviser

Lægen skal kunne gennemføre en eller flere af nedennævnte aktiviteter:

Ph.d. eller gennemført forskningstræningskursus

Derudover minimum 2 af nedenstående punkter:

 • Fremlæggelse af skriftligt materiale eller mundtlig præsentation ved f.eks. Dansk kirurgisk selskab.
 • Udgivelse i peer-reviewed tidskrift
 • Fremlæggelse af udarbejdede og gennemførte uddannelsesplaner som dokumentation for vejlederfunktion
 • Udarbejdelse af vejledning/instruks
 • Dokumentation for undervisning
 • Deltagelse i kvalitetsprojekter

litteratursøgning

udarbejde en protokol

gennemføre mindre forsknings-/kvalitetsprojekter

udarbejde vejledning/ instruks

undervise kolleger/studenter

udarbejde undervisningsmateriale

fungere som vejleder

bistå til faglig udvikling via organisationsarbejde i DKS/YDK